Diasporas latviešu skolām 2018. gadā pieejamais finansiālais atbalsts, ko nodrošina Latviešu valodas aģentūra (Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programma “Valsts valodas politika un pārvalde”), ir 108 400 EUR, divas reizes vairāk nekā pagājušajā gadā. Finansējums šogad ir piešķirts visām skolām, kas tam bija pieteikušās, – 35 latviešu nedēļas nogales skolām Eiropā (tajā skaitā Gruzijā) un 21 latviešu nedēļas nogales skolai un vasaras vidusskolai ASV, Austrālijā, Kanādā un Turcijā.

Tā kā jaunās emigrācijas veidotajām skolām Eiropā un trimdas laikā veidotajām skolām ASV, Kanādā un Austrālijā tomēr katrai ir sava specifika, arī finansējumu šīm skolām administrē divi Latviešu valodas aģentūras sadarbības partneri – Eiropas Latviešu apvienība (finansējums Eiropas diasporas skolām ir 76 000 EUR) un Pasaules Brīvo latviešu apvienība (finansējums diasporas skolām ārpus Eiropas ir 32 400 EUR), kam katrai ir izveidota sava finansējuma saņēmēju atlases komisija. Visi komisiju lēmumi ir saskaņoti ar Latviešu valodas aģentūru.

Lūk, ieskats finansējuma saņemšanas kritērijos Eiropas diasporas skolām:

 • skolas mērķis atbilst diasporas nedēļas nogales skolu koncepcijai – saglabāt un uzturēt latvisko identitāti, apgūstot latviešu valodu un kultūru;
 • skola darbojas jau vismaz 12 mēnešus (ar mācību programmu, kurā iekļauta arī latviešu valodas apguve);
 • skolā darbojas vismaz divi skolotāji, un vienam no tiem ir pedagoģiskā izglītība vai arī skolotājiem ir iespējams konsultēties ar kvalificētu pedagogu (piemēram, tas var būt skolotājs Latvijā vai arī citas diasporas skolas pedagogs);
 • skola darbojas pēc vismaz 75 stundu mācību programmas, no kuras daļa ir paredzēta latviešu valodas apguvei (1 stunda = 40 minūtes; mācību programmā ietilpst arī skolas pasākumi);
 • skolu regulāri apmeklē vismaz desmit bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 • skolā ir pieejams skolēnu saraksts un tiek veikta apmeklējumu uzskaite;
 • skolai ir noslēgti līgumi vai vienošanās ar vecākiem;
 • skolā ir izveidota un darbojas skolas padome, kurā ir vismaz viens vecāku pārstāvis’;
 • skolai nav nenokārtotu saistību pret Latviešu valodas aģentūru;
 • skola nav kavējusi atskaišu iesniegšanu iepriekšējos finansējuma periodos;
 • skola ir sniegusi atbildes uz Latviešu valodas aģentūras veiktajām statistikas datu aptaujām.

Pamatā finansējums ir pieprasīts telpu īres, bērnu apdrošināšanas, mācību līdzekļu, materiālu un kancelejas preču iegādei, kā arī skolotāju ceļa izdevumu segšanai no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ, izmantojot sabiedrisko transportu. Individuālos gadījumos finansējums ir piešķirts arī tehniskā aprīkojuma iegādei, skolu telpu remontam u.c. mērķiem. Nosakot finansējuma apmēru Eiropas diasporas skolām, tika ņemts vērā skolēnu skaits katrā skolā. Pilnīgi visām skolām Eiropā, kas atbilda nedēļas nogales skolu prasībām, telpu īres un apdrošināšanas izmaksas, kas ir būtiskākās no skolu vajadzībām, tika kompensētas pilnā apmērā.

Latviešu valodas aģentūra ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešā pārvaldes iestāde. Tās darbības mērķis ir veicināt latviešu valodas – Latvijas Republikas valsts valodas un Eiropas savienības oficiālās valodas – statusa nostiprināšanu un ilgtspējīgu attīstību. Viena no Latviešu valodas aģentūras funkcijām ir sniegt atbalstu latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā. Finansējums latviešu diasporas skolām ir pieejams no 2013. gada. Šī  gada finansējumu saņēmušo latviešu diasporas skolu saraksts ir pieejams Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv.

Aija Otomere
LVA diasporas projektu koordinatore

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu