LELBP VIRSVALDES PLENĀRSĒDE
Silvija Kļaviņa-Barshney, preses sekretāre
Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē Baznīcas Virsvaldes plenārsēdi atklāja 2022. gada 28. aprīlī ar svinīgu Sv. Vakarēdiena dievkalpojumu Vašingtonas DC draudzes dievnamā. Sēdes, lekcijas un pārrunas notika konferenču zālē lejas stāvā, maltītes un saviesīgie vakari lielajā zālē.
Ar saviem sveicieniem piedalījās arī PBLA priekšsēdis Pēteris Blumbergs (28. aprīlī) un Latvijas Republikas vēstnieks ASV Māris Selga (29. aprīlī).
Sēdē piedalījās 22 dalībnieki klātienē un septiņi attālināti caur Zoom. Visi LELBPasaulē apgabali bija pārstāvēti.
Plenārsēdes dalībnieki un daži viesi pavadīja sestdienu izbraukumā Vašingtonā DC un apkārtnē, kur apmeklēja Balto namu, Kongresa bibliotēku, “George Washington’s Church” vai Kristus baznīcu un Vašingtonas Nacionālo katedrāli, kuŗā arī noturēja mazu svētbrīdi.
Darbība turpinājās līdz svētdienai, 1. maijam, kad noslēdza ar svinīgu dievkalpojumu, kurā amatā ieveda jaunos Virsvaldes locekļus.

VĒSTĪJUMS.

1. Mēs asi nosodām Krievijas Federācijas uzbrukumu Ukrainai, tās karaspēka veikto civiliedzīvotāju un apdzīvotu vietu iznīcināšanu, neiedomājamo vardarbību un nežēlību pret upuriem.
2. Pateicībā par līdz šim tik dāsno atbalstu, Virsvalde aicina draudzes neatslābt lūgšanās par Ukrainu, tās tautu, zemi un karavīriem, kā arī turpināt palīdzēt gan bēgļiem, gan visiem tiem, kas cieš no šī kara.
3. Apzinoties mūsu draudžu un Baznīcas darba nozīmi gan garīgās aprūpes nodrošināšanā, gan latviskā mantojuma saglabāšanā, aicinām visās draudzēs šī gada 18. septembrī noturēt Kopbaznīcas dievkalpojumu, kura kolekti aicinām ziedot Misijas fondam, lai veicinātu šī svētīgā Dieva darba attīstību un izaugsmi.
4. Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē starp citiem jautājumiem tika pārrunātas apgabalu raizes atsākot darbu pēc kovida pandēmijas, kā arī iespējas mainīties un pielāgoties šī laika izaicinājumiem.
5. Šajā Baznīcas Virsvaldes plenārsēdē tika ievēlēts Baznīcas Virsvaldes prezidijs šādā sastāvā: prezidente – LELBP archibīskape Lauma Zušēvica, prezidentes garīgā vietniece – LELBA pārvaldes priekšniece prāveste Anita Vārsberga-Pāža, prezidentes laju vietniece – LELBA Rietumu apgabala pārstāve Virsvaldē Tamāra Rūse, LELBA priekšnieces laju vietniece Sandra Kalve, Eiropas pārstāve – Latvijas apgabala prāveste Ieva Puriņa, Austrālijas pārstāvis – Austrālijas laju pārstāvis Virsvaldē Miķelis Strīķis, kasieris – LELBA Vidienes apgabala laju pārstāvis Baznīcas Virsvaldē Uģis Grīnbergs, sekretāre – Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Lielbritānijā pārvaldes sekretāre un laju pārstāve Baznīcas Virsvaldē Una Torstere. Baznīcas Virsvalde izsaka pateicību līdzšinējiem prezidija pārstāvjiem Pēterim Vīgantam, Baibai Rodiņai un Tālim Rēdmanim par viņu kalpošanu!
6. Lai veicinātu ciešāku sadraudzību mūsu Baznīcas draudžu starpā, Virsvalde aicina veidot māsu draudžu attiecības ar jaunākajām draudzēm un kopām, īpaši Latvijā un Īrijā.
7. Baznīcas Virsvalde pateicas sabiedriskām un valsts organizācijām par līdzšinējo ļoti veiksmīgo un abpusēji atbalstošo sadarbību. Mēs arvien jūs paturam savās lūgšanās, lai mums visiem kopā arī turpmāk sadarbojoties izdodas pietuvināt mieru un mūsu tuvāko labklājību un drošību.
8. Baznīcas Virsvalde pateicas mūsu draudzēm par lielo darbu Dieva draudzes kuplināšanā, par jūsu lūgšanām un atbalstu mūsu kopīgajiem projektiem un aicinām arī turpmāk būt dāsniem gan ar lūgšanām, gan darbiem un finansēm.

LELBPasaulē Virsvaldes plenārsēdes dalībnieki. No kreisās: Vilnis Ore, Zviedrijas apgabala prāv. Zilgme Eglīte, Uģis Grīnbergs, māc. Dr. Linards Rozentāls, LELBP Virsvaldes sekretāre Una Torstere, Latvijas apgabala prāv. Ieva Puriņa, Jānis Putnis, LELBA priekšniece Anita Vārsberga-Pāža, Sandra Kalve, LELBP archibīskape Lauma Zušēvica, māc. Laris Saliņš, Tamāra Rūsis, Miķelis Strīķis, LELBA Vidienes apgabala prāv. Sarma Eglīte, māc. Igors Safins, Mārtiņš Pūtelis, Ingrīda Jansone, Vija Ūdenāne. (Foto: Silvija Kļaviņa-Barshney)

ATSTĀT KOMENTĀRU

Lūdzu ievadi komentāru!
Lūdzu ievadiet jūsu vārdu